אין תגובות

מהו היטל השבחה?

כמעט כל בעל נכס או קרקע היה רוצה לשפר את הנכס הנמצא ברשותו, באמצעות הגדלת זכויות הבנייה על הקרקע, תוספת של מרפסת, או בניית קומה נוספת בבית. אך על כל שיפור של הנכס, על בעל הנכס (או החוכר ליותר מ-25 שנים) לשלם סוג של מס, תשלום חובה הנקרא היטל השבחה.
תשלום היטל השבחה, אשר נקרא לעתים מס השבחה (על אף שאינו מס אלא היטל של רשות מקומית),נעשה באחד משלושה מקרים: אישור תכנית בניין עיר, אישור הקלה, או אישור שימוש חורג, אשר מובילים לעלייה בשווי הנכס. הגוף המטיל את ההיטל על חוכרי או בעלי הנכס הוא הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, כאשר ההיטל עומד על 50% משווי ההשבחה.
מטרת ההיטל היא כיסוי הוצאות הוועדה המקומית העוסקת בתכנון ופיתוח, ברכישת נכסים לצרכי הציבור הכללי לרבות הוצאות שימור אתר, ותשלום פיצויים בכל שנה, הרשות המקומית רשאית להשתמש ביתרת הכספים לטובת השקעה בחינוך, על פי הגבלות מסוימות הקבועות בחוק.
מתי משלמים היטל השבחה? מי משלם היטל השבחה?
היטל ההשבחה משולם בעת מימוש ההשבחה, על ידי הקונה שהיה בעל הזכויות בעת ההשבחה. כלומר, ישנו תשלום מס השבחה במכירת דירה (היטל השבחה),בעת תחילת הניצול בפועל של זכויות ההשבחה, או בעת קבלת היתר הבנייה או השימוש. מועד חישוב שווי ההשבחה הוא היום בו אושרה התכנית המשביחה, ההקלה או השימוש החורג. מס השבחה לא חל על תכניות שקיבלו את תוקפן לפני 1 ביולי 1975.

השבחת נכס
מרבית מהיטלי ההשבחה חלים על בתים צמודי קרקע, דירות גן או דירות גג. ברבים מן המקרים, השבחה נובעת מאישור הוועדות המקומיות של תכניות לבנייה על גג הנכס, אפשרות לתוספת קומה, הוספת מרפסות לבניין, וכו'. השבחה כתוצאה מאישור שימוש חורג נובעת משינוי יעוד השימוש בנכס, כגון הסבת דירת מגורים למשרד, וכדומה.
השבחת קרקע
השבחת קרקע נעשית כאשר זכויות הבנייה על שטח מסוים גדלות. בחלק מהמקרים מתקבל אישור על הגדלת זכויות הבנייה למגרש ספציפי, ולעתים הרשות המקומית מעניקה אישור להגדלת זכויות הבנייה לכלל השטחים בשכונה\אזור מסוים.
פטור מהיטל השבחה
פטור מהיטל השבחה ניתן במספר מקרים:

 • קרקע בשכונת שיקום (על פי הגדרת הממשלה)
 • קרקע באזור שיקום (על פי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום)
 • השבחה באזור בו הוכרז בצו על ידי הממשלה, בהסכמת הרשות המקומית, על פטור מחובת תשלום
 • מוסדות ציבוריים שמטרתם אינה קבלת רווחים, כגון מוסד לחינוך, תרבות, מדע, דת, צדקה, סעד, בריאות או ספורט
 • השבחה בקרקע או דירת מגורים כאשר הבעלים זכאי לסיוע מאחת מהתוכניות של משרד הבינוי
  והשיכון (כאשר התנאי הוא שהסיוע מיועד לבנייה\הרחבה של הדירה, ושטח הדירה תואם לתכנית)
 • השבחת קרקע או דירה שבעליה החזיקו בקרקע לפחות 10 שנים לפני ביצוע ההשבחה, והתכנית שקדמה לתכנית ההשבחה קיבלה תוקף לפני 1 בינואר 1950
 • השבחה בשל תוספי שטחי שירות הנדרשים לביצוע התאמות נגישות, לרבות בניית מעלית שבנייה אינה נדרשת על פי חוק ותוספת של שטחי שירות עד 5% משטח המגרש
 • השבחת קרקע המיועדת לשימוש בתור דרך ציבורית
 • השבחה בבניית מרחב מוגן (ממ"ד) בדירה, לשטח המינימלי הנדרש בלבד (9 מ"ר נטו+ קירות)
 • בנייה או הרחבה של דירה למגורים בשטח כולל של עד 140 מ"ר, כל עוד הבעלים או קרוב של הבעלים יגור בדירה במשך 4 שנים לאחר סיום הבנייה. כל שטח נוסף מעבר ל-140 מ"ר יחויב בתשלום ביחס להיקף הבנייה
 • הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רשאית לפטור בעל מקרקעין מתשלום היטל השבחה או חלק ממנו, בעקבות הקלה או התרת שימוש חורג הנובעים ממצבו החומרי של הנכס
  מה משפיע על היטל ההשבחה?
  שיעור ההיטל הקבוע בחוק הוא 50% משווי ההשבחה. כלומר, לכל זכות בנייה יש שווי כספי (הנקבע על פי אזור המגורים, היקף השטח המתווסף לדירה, וכו'),כאשר היטל ההשבחה עומד על חצי משווי זה. חשוב לציין כי משווי ההשבחה ניתן לקזז את ההוצאות ששולמו לטובת מימוש זכויות הבנייה, כגון עלויות השיפוץ או הבנייה.

היטל השבחה – תמ"א 38
פרויקטים להתחדשות עירונית משנים את הנכס הנוכחי, בכך שהם כוללים לרוב הגדלה של זכויות הבנייה בדמות הוספת קומות, הגדלת שטח הדירות הקיימות, ובפרויקטים של פינוי-בינוי, הגדלה של זכויות הבנייה על הקרקע לעומת כמות יחידות הדירות בבניין הנוכחי.
עם זאת, על מנת לעודד את יוזמות ההתחדשות העירונית, הממשלה שואפת להפחית את היטל ההשבחה, כדי ליצור תמריץ. מצד שני, היטל ההשבחה הוא מקור הכנסה חשוב של הרשויות המקומיות, ובמקרה בו היטל ההשבחה מופחת או שקיים פטור- הרשות המקומית עלולה שלא לקדם אישור תכניות אשר לא יהוו מקור הכנסה מספיק.
חוק התכנון והבנייה
התיקון המשמעותי האחרון בחוק התכנון והבניה באשר להיטל השבחה על פרויקטים של התחדשות עירונית, הוא תיקון 3א' אשר התקבל במרס 2017. על פי התיקון, בפרויקטים של עיבוי (תמ"א 38/3) ניתן פטור מלא מהיטל השבחה, בפרויקטים של הריסה ובינוי (תמ"א 38/2) הפטור נקבע מראש עד 2.5 הקומות הראשונות, ולאחריהן קיים חיוב מופחת עם אפשרות להפחיתו במידה נוספת, או לבטלו. עוד על פי התיקון, נקבע כי היטל ההשבחה המפוחת בפרויקטים רלוונטיים של תמ"א 38 עומד על 25% משווי ההשבחה – כלומר, הפחתה של מחצית מהיטל ההשבחה. הרשות המקומית רשאית לקבוע פטור מלא מהיטל השבחה, או הפחתה לשמינית משווי ההשבחה.

מי קובע את היטל ההשבחה?
לאחר קבלת אישור של תכנית הבנייה, הוועדה המקומית שולחת שמאי מקרקעין מטעמה, אשר בוחן את עליית הערך של הדירה או הקרקע, ועל פי הערכת השווי שלו נקבע סכום התשלום להיטל. בהמשך, הוועדה מפרסמת לוח שומה, בו נמצאים פרטי המקרקעין ושיעור ההשבחה. פרסום לוח השומה נחשב בתור עדכון בעל הנכס על גובה ההיטל, ובנוסף על זכותו לערער על ההחלטה.
חישוב היטל השבחה
שיטת החישוב לרוב פשוטה וישירה: השמאי בוחן את השטח הנוסף לנכס ומכפיל את הנתון בשווי מ"ר בנוי באזור. לדוגמה, אם בוצעה תוספת בנייה של 30 מ"ר וכל 1 מ"ר שווה באותו אזור כ-10,000 שקל – שווי ההשבחה עומד על 300,000 שקל לפני קיזוז הוצאות ההשבחה כגון עלות בנייה, חומרים וכו'.
אם בדוגמה הנ"ל הוצאות הבנייה והחומרים הגיעו ל-100,000 שקל, שווי ההשבחה בפועל יעמוד על 200,000 שקל, והיטל ההשבחה יעמוד על מחצית מהסכום – 150,000 שקל.
לוח השומה הוא פירוט השומה של כלל בעלי הנכסים באזור מסוים (לרבות שיעור ההשבחה),אשר מוצג במשרדי הוועדה המקומית ובמשרדי הוועדה המחוזית, תוך 6 חודשים לכל המאוחר מזמן אישור התכניות. לוועדה המקומית ישנה אפשרות לדחות את הערכת שיעור ההשבחה עד למימוש הזכויות בנכס בעת מכירתו, התחלת השימוש בו על פי התכנית, או קבלת היתר בנייה. על הוועדה לעדכן את בעל הנכס במקרה של דחיית עריכת השומה עד למימוש. במקרה שכזה, בעלי הנכס מורשים לערער ולדרוש לשלם את ההיטל באופן מיידי. במקרה זה, על הוועדה המקומית לערוך שומת השבחה לגבי אותם מקרקעין תוך 90 יום מקבלת הדרישה מצד הבעלים.
עד לתשלום היטל ההשבחה (או קבלת פטור),בעל הנכס לא יורשה לבצע בפנקסי המקרקעין פעולות הכוללות מימוש זכויות, כמו מכירה, הוצאת היתר בנייה למקרקעין, הקלה או שימוש חורג.
מה ההבדל בין היטל השבחה למס שבח?
על אף השם הדומה, מדובר על תשלומים שונים לחלוטין: ראשית, מס השבח משולם לרשות המיסים, בעוד שהיטל ההשבחה משולם לוועדה המקומית העירונית. שנית, מס שבח מחושב על רווח בעת מכירת דירה, על פי ההפרש בין המחיר בו הדירה נקנתה, לבין המחיר בו נמכרה. כלומר, הגידול בשווי הכולל של הדירה מאז שרכשתם אותה.
עם זאת, ישנה חפיפה כלשהי בין היטל ההשבחה למס השבח: בעת חישוב מס שבח, ניתן לקזז את ההוצאות שהושקעו בדירה במהלך השנים וכחלק מתהליך המכירה, כגון עמלת טרחה לעורך דין, הריבית על המשכנתא, תשלום למתווך, וגם הוצאה על היטל השבחה.

השבחת נכס ? הנכס שלך הושבח בעקבות פינוי בינוי ? יש לך שאלות כל שהן בנושא או שאתה מתעניין לעשות שיפוץ בבית ולא יודע איך להוציא היתר בניה ..לכל שאלה שהיא בנושא נדלן אשמח לשוחח איתך ולעזור ככל הניתן בנושא 050-5599259

אין תגובות

משקיעים בנדל״ן ? שימו לב !!!

שכונה ד' בבאר-שבע עומדת להיבנות מחדש בתהליך של פינוי-בינוי, בפרויקט ההתחדשות העירונית הגדול ביותר בהיקפו מחוץ לאזור המרכז. שלוש חברות בנייה מהגדולות והמובילות בתחום הנדל"ן בארץ – קבוצת ב.ס.ר הנדסה, קבוצת אפריקה ישראל וקבוצת אלקטרה בנייה – התאגדו יחד בפעם הראשונה לטובת שותפות בפרויקט להתחדשות עירונית, שייבנה בחלקה הדרומי של השכונה, על פני שליש משטחה, בהשקעת ענק של 1.4 מיליארד שקל.
במסגרת הפרויקט, 140 דירות ישנות במתחם יומרו ל-850 דירות בארבעה מגדלים: שניים בגובה 35 קומות, ושניים בגובה 25-27 קומות וגם בניין משרדים בן 20 קומות. במתחם יהיו 8,500 מ"ר שטחי מסחר, ו-37,500 מ"ר למשרדים ומבני ציבור, כולל בית ספר יסודי שימוקם בתוך אחד הבניינים. אדריכלי הפרויקט הם משרד פלד-קימלמן. היזמים מעריכים כי בתוך שנה וחצי יקבלו תב"ע מאושרת ויוכלו לעלות על הקרקע.

על כל דירה ישנה – 9 דירות חדשות
בגלל שווייה הנמוך יחסית של הקרקע בבאר-שבע וכדי שתהיה היתכנות כלכלית לפרויקט, אושר ליזמים יחס המרה גבוה: על כל דירה ישנה ייבנו 9 דירות חדשות. ל-ynet נודע כי אחרי שלוש שנים של הכנת תוכניות וקבלת אישור הדיירים (80%), הפרויקט קיבל לפני עשרה ימים את אישור הוועדה העירונית ובכך עבר את המכשול העיקרי.
הדיירים הוותיקים, שרובם מתגוררים בדירות בשטח 50 מ"ר, יקבלו דירה חדשה עם תוספת שטח של 25 מ"ר, חניה ומחסן. בנוסף, היזמים מציעים קרן מלגות לתושבי המתחם ללימודים באוניברסיטה. מתוך התחשבות בדיירים הוותיקים, שאינם מורגלים במגורים במגדלים, ייבנו לצידם גם מבני מגורים נמוכים יותר.
שכונה ד', (המככבת בימים אלה גם בסדרת הטלוויזיה בני אור) נמצאת בפתחה של העיר לבאים מכיוון תל-אביב, מול האוניברסיטה ובית החולים סורוקה, ונמתחת לאורך שדרות רגר. השכונה שהוקמה בשנות ה-50 לקליטת עולים במתכונת של בנייני רכבת, שנקראו בשפת העם "בלוקים", הכילה אוכלוסייה משכבה סוציו-אקונומית נמוכה, והייתה ידועה בעבר כשכונת פשע מוזנחת. כיום, בגללה הקרבה לאוניברסיטת בן-גוריון, היא הפכה בחלקה יעד למשקיעים ולדירות להשכרה לסטודנטים.
מחצית מהדירות בשכונה מאוכלסות גם היום במשפחות של ותיקים. עם יוצאי השכונה נמנים מספר שחקנים, אמנים ואנשי טלוויזיה מפורסמים ובהם: רונית אלקבץ ז"ל, זהבה בן, חנה אזולאי הספרי, צביקה הדר ודני קושמרו.
המתחם שייבנה בפרויקט פינוי-בינוי קיבל את תמיכת העירייה, במטרה שמגוון הדירות ימשוך אוכלוסייה חזקה לחזור לגור במרכז העיר המתחדש.
שלוש חברות בנייה התחרו תחילה ביניהן על מכרז שהוציאו דיירי השכונה, אולם בסופו של דבר המהלך הסתיים בשותפות נדירה. נחשון קוויתי, בעלי חברת ב.ס.ר, מהגדולות והוותיקות בישראל אמר ל-ynet: "אני יליד באר-שבע ועבורי הפרויקט הוא סגירת מעגל. אנחנו מביאים את תל-אביב לבאר-שבע".
קוויתי, שלמד הנדסה בטכניון, החל לעבוד בשנות ה-80 כשכיר בחברת ב.ס.ר ולימים הפך לבעליה ומי שהמציא את קבוצות הרכישה.

אין תגובות

מפריחים את שכונה ד' בבאר שבע: בכמה יעלו מחירי הדירות?

פרויקט ההתחדשות העירונית בשכונה ד' בבאר־שבע שבבנייתו יושקעו כ־1.4 מיליארד שקל, יוצג בתערוכה יוקרתית. רבים רואים בפרויקט חבל הצלה לשכונה הוותיקה, אבל יש גם מי שסבור שהוא אינו מתאים לאופי האוכלוסייה

ממלא מקום ראש המינהלת להתחדשות עירונית באר־שבע, קובי אוחיון, אמר: "מדובר במתחם יעקב אבינו הנמצא בשכונה ד' על ציר רגר ובסמוך למרכז המורים. המתחם הומלץ להפקדה על ידי הוועדה המקומית במרץ 2022 וכעת נמצא בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל). הצפי לאישור התוכנית הינו תוך שנה. מדובר במתחם התחדשות עירונית מחולל שינוי הנמצא בלב רובע החדשנות, מול בית החולים סורוקה ואוניברסיטת בן־גוריון המקודם במסלול יזמים על ידי שלוש חברות. המתחם מלווה על ידי המינהלת להתחדשות עירונית ונעשה בו תהליך חברתי מסודר".

אם לפני שלושה עשורים היו מספרים לתושבי שכונה ד' בבאר־שבע שהשכונה הוותיקה שלהם תככב בתערוכה בינלאומית יוקרתית, סביר להניח שרובם היו חושבים שמדובר במתיחה.

אלא שכעת התסריט הדמיוני הזה הופך למציאות בזכות פרויקט ההתחדשות העירונית בשכונה שנבחר להשתתף בתערוכה יוקרתית ומובילה בעולם של הפורום העירוני העולמי (WUF) בשיתוף האו"ם. אין ספק שהצגת הפרויקט בתערוכה מעלה את קרנה של השכונה הוותיקה ששנים סבלה מדימוי נמוך והייתה סמל לנחשלות.

מגלים התעניינות

בשנים האחרונות, ובגלל מיקומה האטרקטיבי בסמוך למוסדות חשובים כמו אוניברסיטת בן־גוריון והמרכז הרפואי אוניברסיטאי "סורוקה", נהנית שכונה ד' מהתעניינות רבה מצד יזמים ואנשי נדל"ן. בזכות כך צפויה השכונה לשנות את פניה לחלוטין בעתיד הלא רחוק: בנייני הרכבת הישנים יוחלפו במגדלי מגורים ורבי קומות, יוקמו מבני מסחר מתקדמים, יואץ קצב הפיתוח הסביבתי וגם ייבנו מבני ציבור שיימסרו לעירייה.

פרויקט ההתחדשות העירונית הגדול בהיקפו בבירת הנגב הוא גולת הכותרת של מיזמי "פינוי בינוי" בשכונות הוותיקות בעיר, ולצורך ביצועו התאגדו שלוש חברות בנייה מובילות: קבוצת אפריקה ישראל, קבוצת ב.ס.ר הנדסה וקבוצת אלקטרה בנייה.

במסגרת התוכנית, שקיבלה את אישורי ועדת התכנון, ייהרסו 140 דירות ישנות ובמקומן ייבנו 850 דירות חדשות, מקצתן בבניינים בעלי 35 קומות ומקצתן בבניינים של עד 27 קומות, כולל בניין משרדים.

כמו כן יכלול המתחם בשכונה ד' דרום 8,500 מ"ר שטחי מסחר וכ־37,000 מ"ר של משרדים ומבני ציבור נוסף על בית ספר יסודי שיוקם בין הבניינים.

פרויקט ההתחדשות העירונית בחלק הדרומי של השכונה ברחוב יעקב אבינו עשוי לשמש בעיד מודל ליתר חלקי השכונה. ואולם, כמו תמיד, השאלה היא אם המיזם השאפתני יצליח לעמוד בציפיות הגדולות שתולים בו או שכמו שקורה לא פעם בפרויקטים שאפנתיים, שוב בונים מגדלים באוויר.

"הסבלנות משתלמת"

"עצם הדיבורים על תוכניות התחדשות עירונית ופינוי בינוי גורמים לעליית מחירי הדירות",

הערכה באמצעות פרויקט מתחם "אורות, בשכונה ג'. "מאז שמדברים שם על פרויקט התחדשות, מחירי הדירות בבלוק הארוך קפצו בגלל שהם נכללים בתוכנית", הוא מציין.

הערכה לפי נתונים מהשטח כי גם ברחוב יעקב אבינו בשכונה ד' מחירי הדירות עולים בגלל פרויקט התחדשות העירונית הצפוי במתחם.

"רחוב יעקב אבינו קרוב לאוניברסיטה ובגלל האופציה לפינוי בינוי והאפשרות לתוספת בנייה, מחירה של דירת קרקע בגודל 60–70 מ"ר נע סביב 850 אלף שקל. הרחק מרחוב יעקב אבינו, בשכונה ד' מזרח, שזה כבר ו' הישנה, המחיר של דירות בסדר גודל כזה מוערך ב־700 אלף שקל. ברחוב רבי עקיבא דירות של 60 מ"ר מוערכות ב־650 אלף שקל, לפני כן מחירן היה נמוך יותר. אנחנו רואים את ההבדלים פה". מסקנתו של בקשי חד משמעית, "פינוי בינוי מעלה את ערך הדירות, הדברים בדרך כלל נמדדים לטווח הארוך ולכן לדעתי הסבלנות משתלמת".

הדרך הנכונה

רפי שטרית (78) מכיר היטב את שכונה ד'. הוא גדל בשכונה, היה בעברו מנהל שיקום שכונות, ובשנים 1983–1993 שימש סגן וממלא מקום ראש העירייה. היום הוא עובד עם חברת "י.ח. דימרי" וחברת "אזורים".

"לאחרונה הייתה לי שיחה עם ראש העירייה, רוביק דנילוביץ', וראש העירייה שם דגש מאוד גדול על קידום של פרויקטים של פינוי בינוי בשכונות הוותיקות, כי הוא יודע שניתן לפתח את השכונות האלה רק דרך יוזמה פרטית של פרויקטים כאלה של התחדשות עירונית ושל פינוי בינוי", הוא אומר.

שטרית סבור שככל שירבו בשכונות הוותיקות תוכניות מסוג זה, כך הדבר יטיב לתושבים. "זה רק יביא להם ברכה ויאיץ את נושא הפיתוח", הוא מדגיש. "הדירות בשכונות האלה מאוד ישנות, ישנן דירות משנות החמישים, ואני לא רואה דרך אחרת לשקם את השכונות האלה שלא באמצעות התחדשות עירונית או פרויקטים של פינוי בינוי. טוב עושה ראש העירייה שהחליט להאיץ את הטיפול בנושא הזה, אני חושב שזה רק יביא ברכה לשכונות הוותיקות".

גדלת בשכונה ד'. התרגשת כשנודע לך שהפרויקט יככב בתערוכה בינלאומית?

"אני לא יודע להגיד לך מה המשמעות של העניין, אני רק אומר שכנראה שזה לא יהיה הפרויקט היחידי בעיר שיהיו בו יותר מ־1,000 יחידות דיור של פינוי בינוי. אנחנו מקדמים פרויקטים בסדר גודל כזה בתוך באר־שבע ובכל הארץ יחד עם חברת 'אביסרור'".

פינוי בינוי הוא באמת הצעד הנכון ביותר לקידום השכונות הוותיקות?

"אני לא רואה דרך אחרת לחדש או לפתח את השכונות הוותיקות. אני חושב שפרויקטים של פינוי בינוי והתחדשות עירונית הם חבל ההצלה של השכונות הוותיקות. העירייה עושה כמיטב יכולתה, היא מפתחת את הרחובות, אבל העירייה לא יכולה להיכנס לרכוש הפרטי, לדירות עצמן, זה לא תפקידה. אבל פרויקטים של פינוי בינוי הם הפתרון כן להיכנס לדירות ולרכוש הפרטי, זו הדרך הנכונה לעשות את זה".

גם אתם רוצים למצוא דירה טובה להשקעה ?

משקיעים מהמרכז ? יש לכם כסף שיושב בבנק ומאבד מהערך שלו ?

אל תחשבו פעמיים, שלחו לי הודעה וקבלו את כל הטיפים והסודות להשקעה טובה כולל ליווי מלא מהקניה ועד המכירה ,לפרטים :

גל איפרגן יועץ נדלן שלך : 054-6444253